Kommentarer

Geografifokus Portal 7.-9. klasse  

Serietitel:
Geografiportalen
Forfattere:
Rasmus Enemark, Mogens Lehrbeck Jensen
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Geografi
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Alineas Geografiportal er for dig, der vil have nem adgang til en lang række stærke digitale læremidler skræddersyet til geografi – til en god pris. Her får du inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik, og de digitale læremidler opfylder alle dine behov inden for undervisning og læring i geografi. Portalen giver adgang til det digitale grundsystem Geografifokus.dk, det digitale atlas TopMaps med 182 gennemarbejdede kort, der skaber overblik over politiske, geografiske og historiske emner, samt Onlineprøver til geografi, der træner eleverne til afgangsprøven. Geografiportalen kan bruges som grundsystem, træningsplatform, evalueringsplatform og ressourcebank – det hele er samlet ét sted. Den kan både være det primære læremiddel i undervisningen eller et stærkt fagligt supplement. Portalen dækker hele udskolingen. 

Bogkortets ID
96632019
Dato for offentliggørelse
17. oktober 2016
Udgivelsesdato
1. juni 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, Linux, Mac OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS, Windows, Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
ie8+, Firefox, Ghrome,Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
9788723507945
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Geografi
   • Lærebøger/grundbøger (F.23.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
800,00 kr. pr. klasse pr. år. Der skal købes til alle klasser på 7.-9. klassetrin
Emneord
Geografi, Biologi, Tværfaglighed, Evaluering, Træning, Portal, Digital, Praktisk, Faglig læsning, Fysik-kemi, Didaktik, Ressourcebank, Grundsystem
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den demografiske transitionsmodel (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller til illustration af sammenhænge mellem befolkning og erhverv (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bistandsformer og bistandsorganisationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive produktions- og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere udviklingsbistands betydning for modtager- og giverland (vejledende mål)
       • Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien (vejledende mål)
       • Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om multinationale selskaber og teknologisk udvikling som drivkraft for globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (vejledende mål)
       • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele (vejledende mål)
       • Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om klimazoner og plantebælter (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)