Hent online materiale (0)

Kommentarer

Biologiskolen.dk  

Forfattere:
Clausen Bjørn, Lise Bach
Udgiver:
Knoklepokle
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, iBog, Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Knoklepokle

Biologiskolen.dk er en undervisningsportal, hvor Lise og Bjørn forklarer alt kort og præcist i flotte videoer. Vi filmer forsøg og natur i Danmark. Videoerne ligger indarbejdet i vores video-bog med tekster, illustrationer, forsøg, aktiviteter, animationer og quizzer. 

Bogkortets ID
94801279
Dato for offentliggørelse
5. juni 2016
Udgivelsesdato
5. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac og PC
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS, Windows og Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, Firefox, IE, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Knoklepokle login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Sælges kun til skoler
Emneord
Biologi, biologiundervisning, videobog, flipped classroom, flipped, classroom, video, videoundervisning, evolution, krop og sundhed, sundhed, celler, mikrobiologi, bioteknologi, knoklepokle, frividen, biologiskolen.dk, økosystemer, naturfag, undersøgelser, perspektivering, krop og sundhed, krop, udskoling, folkeskole, 7, 8, 9
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om arvelighed og genetik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celledeling og proteinsyntese (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dyre- og planteceller (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare arvelighed (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare dna's funktion, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere anvendelighed og begrænsninger ved modeller for arters udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare kroppens forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare reproduktion og det enkelte menneskes udvikling (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturforvaltning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer (vejledende mål)
      • Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske processer knyttet til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Komplet undervisningsmiddel