Kommentarer

Xplore Geografi 7.-9. Systemportal  

Serietitel:
Xplore Geografi
Forfattere:
Poul Kristensen, Ditte Marie Pagaard
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Interaktive tavler (IWB), Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Geografi
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
GO FORLAG A/S

Komplet digitalt system til geografiundervisningen Xplore Geografi Systemportal er et omfattende digitalt læremiddel, der består af tre systemportaler til undervisning i geografi i 7.-9. klasse. Xplore Geografi indeholder bl.a. det faglige stof fra det trykte geografisystem Xplore Geografi og er struktureret til en digital undervisning. Det digitale system kan bruges sammen med de trykte Xplore-bøger eller helt selvstændigt. 

Bogkortets ID
70899032
Dato for offentliggørelse
10. oktober 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac OS alle typer, XP, Windows 7 og nyere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og iPhone iOS4 og nyere, Android-baserede smartphones og tablets 4.0 og nyere
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 7,8,9 10 Google Chrome - opdaterede versioner, Mozilla Firefox - opdaterede versioner og Safari - opdaterede versioner
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
ISBN
978-87-7702-875-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Geografi
   • Lærebøger/grundbøger (F.23.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
37 kr. pr. elev pr. år for alle elever i 7.-9. klasse.
Emneord
digitalt system, geografi, kort, vejr, landskabsdannelse, urbanisering, vand, jord, befolkning, sundhed, ulighed, kommunikation, befolkning, jordskælv, vulkaner, pladetektonik, genbrug, globalisering, energi, økonomi, erhverv, Jordens udvikling, klimaændringer, klima, bæredygtighed
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den demografiske transitionsmodel (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller til illustration af sammenhænge mellem befolkning og erhverv (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bistandsformer og bistandsorganisationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive produktions- og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere udviklingsbistands betydning for modtager- og giverland (vejledende mål)
       • Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien (vejledende mål)
       • Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om multinationale selskaber og teknologisk udvikling som drivkraft for globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (vejledende mål)
       • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele (vejledende mål)
       • Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om klimazoner og plantebælter (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)