Hent online materiale (0)

Kommentarer

Det ny Vikartimen.dk - Educas.com  

Udgiver:
Ordbogen.com
Materialetype:
  
Indhold:
Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Kristendomskundskab, Matematik, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Tysk, Tysk - valgfag
Klassetrin:
0.-10. kl.
Registreret af:
ORDBOGEN A/S

Vikartimen.dk har vokset sig til den dynamiske og interaktive tværfaglige platform Educas med opgaver, der nu dækker hele skoleundervisningen i alle fag. Vikartimens opgaver finder du stadig, men du får nu meget mere. Udover egenproducerede interaktive opgaver, der løbende udgives, udbyder Educas også alt materiale fra NEWS Skole herunder tre ugentlige opgaver med højaktuelle emner. På Educas tildeler du de interaktive opgaver og opgaveforløb online, og du kan skrive direkte med eleverne i forbindelse med opgavebesvarelsen. Flere af opgavetyperne er selvrettende og alle besvarelser gemmes online. Educas virker på alle platforme. 

Bogkortets ID
58778899
Dato for offentliggørelse
5. marts 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac, Windows, Linux
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOSX, Android, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Safari, Chrome, Explorer, Mozilla
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Over 500 opgaver i opgavebanken, opdateres med ca. 25 nye opgaver hver uge
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kontakt os på tlf. 66 12 60 00 eller e-mail: uddannelse@educas.com. Vi giver gratis prøveadgang til hele skolen.
Emneord
Opgaver til vikartimer, vikaropgaver, vikar, interaktive, undervisning, læremiddel, selvrettende, News skole, video
Klassetrin
0.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan samtale om egne og andres billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
    • 3. - 5. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
     • Billedfremstilling (obligatorisk ): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
     • Billedkommunikation (obligatorisk): Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Engagement og fællesskab (obligatorisk): Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
     • Krop og bevægelse (obligatorisk): Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen
     • Matematisk opmærksomhed (obligatorisk): Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
     • Naturfaglige fænomener (obligatorisk): Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • 6. - 7. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • 8. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
   • Drama - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Dramaproduktion (obligatorisk): Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
     • Dramaanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
      • Engelsk som adgang til verden (obligatorisk område)
      • Interkulturel kontakt (obligatorisk område)
      • Tekst og medier (obligatorisk område)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
      • Kommunikationsstrategier (obligatorisk område)
      • Lytning (obligatorisk område)
      • Præsentation (obligatorisk område)
      • Samtale (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)
   • Fransk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk område): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk ): Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
   • Færdselslære
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Håndværk og design
   • Håndværk og design - valgfag
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet
    • 3. - 5. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel
    • 6. - 7. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel
    • 8. - 9. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
    • 7. - 9. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
   • Musik
    • 1. - 2. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
    • 3. - 4. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
    • 5. - 6. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse
   • Musik - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende naturtro modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
   • Spansk - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på et elementært spansk
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan bruge sit spansk i kulturelle sammenhænge
   • Tysk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Tysk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur og forstå og formidle forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
Kommentar til brug i undervisningen
En til to lektioner pr opgaveforløb