Hent online materiale (0)

Kommentarer

Biologiprøven  

Serietitel:
Onlineprøver
Forfattere:
Per Buskov, Iben Dalgaaard
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Biologi
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Med Alineas online Biologiprøve får dine elever en god træning til folkeskolens afgangsprøve i biologi. Onlineprøverne giver eleverne mulighed for at vænne sig til prøvesituationen og lære egne styrker og svagheder at kende – og alt rettes automatisk, så du som lærer kan bruge tid på at evaluere. Det faglige indhold i Biologiprøven svarer til afgangsprøven, og eleven modtager resultatrapporter, som giver overblik over, hvilke faglige emner der er brug for at arbejde videre med. Karaktergivning kan her til- eller fravælges af læreren. Resultaterne gemmes, så eleven kan følge sin udvikling over tid. Som lærer har du desuden adgang til statistik, både over klassens samlede resultater og over hver enkelt elev. Statistikken vises fordelt på prøvesæt, opgaver og emner, så der hurtigt kan fås overblik over, hvor der er behov for at sætte ind. Biologiprøven omfatter: Prøvesæt, hvor eleven tester sig selv, Træning, hvor eleven besvarer prøvesæt tilpasset af læreren, og Emnetræning, hvor eleven selv vælger det faglige emne, der skal trænes. Eleven kan få feedback og hjælp undervejs i Træning og Emnetræning, som er med til at give en bedre forståelse og viden i faget. Alle prøvesæt kan desuden tilpasses af læreren. 

Bogkortets ID
52475081
Dato for offentliggørelse
8. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, Linus MacOS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: MaciOS, Android, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Ie8+,Safari, Chrome, Mozallia Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1v
ISBN
978-87-23-04787-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • AV-materialer (F.03.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
200,00 kr. pr. klasse pr. år. Der skal købes til alle klasser på 7.-10. klassetrin.
Emneord
FSA, Afgangsprøve, Biologi
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om arvelighed og genetik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celledeling og proteinsyntese (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dyre- og planteceller (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare arvelighed (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare dna's funktion, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for evolutionære modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere anvendelighed og begrænsninger ved modeller for arters udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare kroppens forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare reproduktion og det enkelte menneskes udvikling (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller af økosystemer forklare energistrømme (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturforvaltning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer (vejledende mål)
      • Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske processer knyttet til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling (vejledende mål)