GO Atlas til 1.-6. Portal  

Serietitel:
GO Atlas
Forfattere:
Fagredaktion: Per Nordby Jensen, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen og Jan Skovrind.
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, Interaktive tavler (IWB), Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Natur/teknologi
Klassetrin:
1.-6. kl.
Registreret af:
GO FORLAG A/S

GO Atlas til 1.-6. (tidligere GO Kort) introducerer eleverne for kort gennem pædagogiske læringsressourcer. GO Atlas til 1.-6. indeholder over 130 forskellige kort, mere end 330 opgaver og quizzer samt kortlæreforløb og temaer. Kort i lag: GIS-værktøjer gør det muligt at arbejde med kort i lag og giver lærere og elever mulighed for at producere egne kort. Til kortene findes interaktive funktioner, fx tegne/skrive og måleværktøjer og avanceret søgefunktion. Opgaver, Quizzer og "Prøv selv": Eleven kan arbejde med tre typer af kortopgaver, som i alt indeholder ca. 300 øvelser. Faglige temaer og kortlæreforløb: De tematiske sider indeholder emner som Jorden, Månen, Solsystemet og Temperatur og nedbør. Der er også mulighed for at sammensætte egne temaer. Kortlæreforløbene træner grundlæggende kortlære som fx verdenshjørner, korttegning, enkle signaturer og kortanvendelse. 

Bogkortets ID
41945793
Dato for offentliggørelse
22. juni 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac OS alle typer, XP, Windows 7 og nyere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og iPhone iOS5 og nyere, Android-baserede smartphones og tablets 4.0 og nyere
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 8 og nyere, Google Chrome - opdaterede versioner, Mozilla Firefox - opdaterede versioner og Safari - opdaterede versioner
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
ISBN
978-87-7702-793-2
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Natur/teknik (F.65)
  • Tværfaglige materialer
   • 0.- 2. klassetrin (F.81.a)
   • 3.- 5. klassetrin (F.81.b)
   • 6.- 7. klassetrin (F.81.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
10 kr. pr. elev i alle 1.-6. klasser
Emneord
kortportal, kortlære, 1.-6.
Klassetrin
1.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
      • Kronologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om relativ kronologi (vejledende mål)
       • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden (vejledende mål)
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål (vejledende mål)
       • Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende naturtro modeller
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturtro modeltyper (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem virkelighed og model (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afbildninger af genstande (vejledende mål)
       • Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dagslængde, temperatur og nedbør (vejledende mål)
       • Eleven kan illustrere vejr og årstider (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om natur og teknologi i det nære (vejledende mål)
       • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle mekanismer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om vejr, vands tilstandsformer og om karakteristika ved lys (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen (vejledende mål)
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om medier og formidlingsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
      • Jorden og solsystemet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller fortælle om hovedtræk af Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser, herunder med animationer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller sammenligne solsystemets planeter (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau (vejledende mål)
       • Eleven har viden om symbolsprog i modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer (vejledende mål)
       • Eleven kan konstruere enkle modeller (vejledende mål)
      • Naturen lokalt og globalt (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele (vejledende mål)
       • Eleven har viden om signaturer på kort (vejledende mål)
       • Eleven kan på enkle kort forklare signaturers betydning, herunder på digitale kort (vejledende mål)
       • Eleven kan på enkle kortudpege plantebælter og klimazoner, herunder på digitale kort (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle grafer til illustration af nedbørs- og temperaturmålinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om en vejrudsigts formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan illustrere nedbør og temperatur over tid (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, herunder digitale vejrkort (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster
      • Mennesket (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres (vejledende mål)
      • Naturen lokalt og globalt (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturområder (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regionale forskelle og ligheder i natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til andre regioner (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle produktionskæder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i temperatur, nedbør og vindhastighed (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
      • Naturen lokalt og globalt (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel produktudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan sortere og klassificere (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved atmosfærisk luft og lys (vejledende mål)
       • Eleven har viden om nedbør, vind og temperatur (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og lys (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
      • Jordklodens forandringer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle principper i pladetektonikken (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller fortælle om jordskælv og vulkanudbrud, herunder med digitale modeller (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammensatte modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed (vejledende mål)
      • Stof og energi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om vandets kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille modeller af vandets kredsløb (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forsyningsproduktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv (vejledende mål)
      • Stof og energi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energiudnyttelse og drivhuseffekt (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vedvarende og ikke vedvarende energikilder (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtighedsperspektiv (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse og drivhuseffekt (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
      • Natur og miljø (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om karakteristiske naturområder (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om undersøgelsesdesign (vejledende mål)
       • Eleven har viden om variable i en undersøgelse (vejledende mål)
       • Eleven kan designe enkle undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser (vejledende mål)