Kommentarer

Aktiv med tegn - lærerens bog (inkl. hjemmeside)  

Forfattere:
Emilie Fauerskov
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Dette er en lærervejledning.Aktiv med tegn til mellemtrinnet kombinerer traditionel grammatiktræning med et mere bevægelsesorienteret element. Materialet består af et individuelt elevhæfte, en lærervejledning og en hjemmeside med dokumenter til fri afbenyttelse. Materialet er bygget op omkring basale områder inden for tegnsætning, og de basale regler gennemgås inden for udvalgte områder. I kombination med elevernes eget individuelle arbejde i elevhæftet er der mulighed for, at eleverne arbejder videre med at konsolidere deres nyerhvervede viden i fællesskab med deres klassekammerater - i bevægelsesorienterede aktiviteter. Det aktive element er for mange elever et kærkomment afbræk fra den mere traditionelle undervisning.En funktionel tilgang til grammatik drejer sig på mange måder om at give mulighed for at se grammatikkens struktur som noget, der udfylder en funktion på flere sproglige planer. Aktiv med tegn sammenholder grammatikkens struktur som et sæt af faste regler på den ene side og giver på den anden mulighed for en legende tilgang til den funktionelle grammatik. Her gives eleverne mulighed for at være aktive i tilegnelsen af deres nye grammatiske viden. Det funktionelle i denne sammenhæng handler således ikke blot om at sætte grammatikken ind i en form, hvor de forskellige områder bliver nedslag i et større hele, men også om at give eleverne nogle basale redskaber til at udvide deres forståelse af grammatik og sproget som sådan. De didaktiske vejledninger, der gives i lærervejledningen, giver et bud på, hvordan dette udføres i praksis. I elevernes hæfte er de enkelte områder bygget op efter en genkendelig skabelon: læringsmål, grammatikregel, øvelse, konsolidering gennem aktive øvelser og evaluering. Lærervejledningen er på den ene side tænkt som en facitliste, som læreren nemt kan bruge, når elevernes opgaver skal rettes. På den anden side indeholder lærervejledningen også beskrivelser af øvelser og de aktive elementer samt enkelte skemaer og oversigter til brug for elever og lærere i arbejdet med tegnsætningsforståelsen. Lærervejledningen sætter dermed læreren i stand til nemt at navigere rundt i de dokumenter, der ligger til fri afbenyttelse på bogens hjemmeside. Læringsmålene for hvert område er med til at fokusere elevernes læring på området og give læreren en mulighed for at tale med eleverne om individuelle målsætninger inden for denne del af grammatikken. Elever skal have mulighed for at forstå og forholde sig til deres egen læring, og med evalueringen kan eleverne danne sig et overblik over deres læringsmæssige udvikling inden for arbejdet med tegnsætningsfærdighederne. Grammatikreglerne og elevernes forforståelse af disse udfordres i starten af hvert afsnit, ved at eleverne både skriftliggør egne erfaringer og arbejder med at omsætte og tilpasse reglerne til deres "eget" sprog. Dette gøres, inden der arbejdes videre med områderelaterede opgaver. I arbejdet med både læringsmål og grammatikregler er det tiltænkt, at elever og lærere samtaler om deres fælles forståelse af reglerne og elevernes forståelse af disse. Læringsmålene i hvert afsnit er med til at sætte fokus på sammenhængen mellem grammatikundervisningen og opfyldelsen af de faglige krav. Udgivelsen tager højde for Fælles Mål ved at omfatte flere af trinmålene for faget dansk efter 6. klassetrin inden for området "sprog, litteratur og kommunikation". Det primære fokus for denne udgivelse er dog at lede frem mod kundskaber og færdigheder, der sætter eleverne i s 

Bogkortets ID
118771030
Dato for offentliggørelse
21. januar 2019
Udgivelsesdato
1. august 2013
Slutbrugere
Underviser
Omfang
64 sider
Udgave/version
0813
ISBN
9788772817415
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 129,00
Emneord
træningsmateriale;elevmateriale;engangsmateriale;træningshæfte;danskundervisning;dansk;danskfag;grammatik;stavning;læsning;differentiering;skrivning;undervisningsdifferentiering;læseundervisning;staveundervisning;skriveundervisning;skrive;læse;stave;tekstforståelse
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer