Skoledu.dk – Din matematikportal  

Udgiver:
Skoledu.dk
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Grundbøger og systemer, Aktiviteter - laborativt materiale, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
1.-9. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Skoledu ApS

Skoledu er en digitalt matematikportal, som virker på både PC, Mac og iPad. Målet med Skoledu er at udnytte det digitale medies potentiale på nye måder. Dette gøres blandt andet gennem nye typer af interaktive opgaver og værktøjer, som er bygget på Geogebras interaktive software. De nye opgaver og værktøjer bringer nye interaktive muligheder i spil og gør matematikken mere intuitiv og visuel. Opgavernes interaktive muligheder inviterer eleverne til at demonstrere og argumentere for deres forskellige forståelser. Herved dannes grundlag for en undervisning, hvor forskellighed, dialog og kreativitet betragtes som vigtige veje til læring. Værktøjerne består af forskellige interaktive redskaber og simuleringer, som ikke indeholder arbejdsspørgsmål. Det er eksempelvis interaktive kasser i 3D, taltavler, mønter og kuglerammer. I lærervejledningen beskrives, hvordan værktøjerne kan indgå i sammenhæng med opgaverne, men de kan også anvendes i sammenhænge, som ikke har tilknytning til Skoledu. Øvrige funktioner:Blog til hver klasse, Lærervejledninger, Aflevering af opgaver, Evalueringsredskaber, Oplæsning, Sende beskeder. Emner 1.-3.klasse: Tal og rækkefølge, Flere tal, Plus, Minus, Multiplikation, Division, Former og figurer, Mønstre, Måling, Rumfang, Brøker og decimaltal, Sandsynlighed. Emner 4.-6.klasse: Gange og division, Addition Subtraktion, Tal, Brøker, Procent, Mønstre, Forhold, Koordinatsystemet, Plangeometri, Rumfang, Ligninger, Funktioner, Sandsynlighed, Statistik, Tiden, Tegning. Emner 7.-9.klasse: Plangeometri, Statistik, Geometrisk tegning, Tal, Funktioner, Placering og flytning, Måling, Ligninger og algebra. 

Bogkortets ID
53266578
Dato for offentliggørelse
24. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Chromebook og bærbar på alle gængse styresystemer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Geometri (F.53.d)
   • Måling (F.53.e)
   • Simple tællematerialer (F.53.a)
   • Sortering og ordning (F.53.g)
   • Statistik og sandsynlighedsregning (F.53.f)
   • Systematiserede tælle/regnematerialer (F.53.b)
   • Træningsmaterialer til regning (F.53.c)
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
900,- pr. år pr. klasse. En klasse eller et hold med mere end 28 elever betragtes som to klasser. Kortere abonnementsperioder på ned til en måned og længere perioder til op til 3 år kan købes ved at rette henvendelse. Brugerne må benytte deres logins overalt.
Emneord
Matematik, Interaktive opgaver, Træning, Opgaver, Indskoling, Mellemtrin, Multiplikation, Division, Plus og minus, Sandsynlighed, Brøker, Rumfang, Ligninger, Funktioner, Procent, Decimaltal, Koordinatsystem, Statistik, Geometrisk tegning, Algebra, Udskoling, Placering og flytning, Måling, Plangeometri, Kompetencer, Undersøg
Klassetrin
1.-9. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge
       • Eleven har viden om egenskaber ved figurer
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer
       • Eleven kan kategorisere figurer
       • Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber
       • Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer
      • Måling
       • Eleven har viden om længde, tid og vægt
       • Eleven har viden om måleenheder for areal
       • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber
       • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt
       • Eleven kan beskrive længde, tid og vægt
       • Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal
      • Placeringer og flytninger
       • Eleven har viden om angivelse af placeringer i gitternet
       • Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden
       • Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri
       • Eleven kan beskrive positioner i et gitternet
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Hjælpemidler
       • Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber
       • Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer
       • Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger
       • Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse
      • Kommunikation
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber
       • Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer
       • Eleven har viden om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger
       • Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt
       • Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik
       • Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger
      • Modellering
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer
       • Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer
       • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik
      • Problembehandling
       • Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning
       • Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde
       • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer
       • Eleven kan løse enkle matematiske problemer
      • Repræsentation og symbolbehandling
       • Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer
       • Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer
      • Ræsonnement og tankegang
       • Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar
       • Eleven kan besvare og stille matematiske spørgsmål
       • Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Sandsynlighed
       • Eleven har viden om chancebegrebet
       • Eleven har viden om chanceeksperimenter
       • Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter
       • Eleven kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil
      • Statistik
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data
       • Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer
       • Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger
       • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data
     • Tal og algebra: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra
       • Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre
       • Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre
       • Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser
       • Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre
      • Regnestrategier
       • Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal
       • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer
       • Eleven har viden om strategier til multiplikation og division
       • Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
       • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal
       • Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal
      • Tal
       • Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker
       • Eleven har viden om enkle naturlige tal
       • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet
       • Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
       • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
       • Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer
    • 4. - 6. klasse
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler
      • Kommunikation
       • Eleven har viden om fagord og begreber
       • Eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik
       • Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier
       • Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt
       • Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik
      • Modellering
       • Eleven har viden om enkle matematiske modeller
       • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser
       • Eleven kan anvende enkle matematiske modeller
       • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser
      • Problembehandling
       • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer
       • Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen
       • Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning
       • Eleven kan opstille og løse matematiske problemer
      • Repræsentation og symbolbehandling
       • Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk
       • Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler
       • Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog
      • Ræsonnement og tankegang
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer
       • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde
       • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed
      • Statistik
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling: Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
      • Hjælpemidler
       • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler
       • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation
      • Kommunikation
       • Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation
       • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
       • Eleven har viden om informationssøgning og vurdering af kilder
       • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
       • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision
       • Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier
      • Modellering
       • Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering
       • Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller
       • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
       • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
       • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering
       • Eleven kan vurdere matematiske modeller
      • Problembehandling
       • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
       • Eleven har viden om problemløsningsprocesser
       • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
       • Eleven kan vurdere problemløsningsprocesser
      • Repræsentation og symbolbehandling
       • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
       • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
       • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
       • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
      • Ræsonnement og tankegang
       • Eleven har viden om enkle matematiske beviser
       • Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde
       • Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger
       • Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer
       • Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner, og sætninger
       • Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale værktøjer
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra: Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser