Menu
•  Indhold

It i folkeskolen

Projekt It i folkeskolen er et initiativ under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Visning af tilskudsberettigede læremidler for 2016

Læremidler der er tilskudsberettiget i 2015 skal, før de automatisk også er det i 2016, indeholde inspirationsmateriale til, hvordan det pågældende digitale læremiddel anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Dette er producentens ansvar.

Du kan til højre på denne side finde en oversigt over alle læremidler der var tilskudsberettigede i perioden 1. januar til 31. december 2015.

 

Om puljen til indkøb af digitale læremidler

Der er bl.a. afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen.

www.uvm.dk/digitalpulje er der yderligere oplysninger om indsatsen og puljen til støtte til indkøb af digitale læremidler.

NYT! Krav til de digitale læremilder i 2017 er nu offentliggjort

Læs pressemeddelelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (15.09.2016)

Om tildelingskriterier for 2017 (pdf-format)

Typer af digitale læremidler, ressourcer og produkter, der ikke kan opnå tilskud fra puljen til digitale læremidler for 2017 (pdf-format)

Uddybende beskrivelse af interaktivitet i betydelig grad gældende for 2017 (pdf-format)

Uddybende beskrivelse af krav om at læremidlet skal tillade anvendelse af læse- og skriveteknologi (pdf-format)

Producentvejledning til puljen til digitale læremidler for 2017 (pdf-format). Vi arbejder på at implementere de nye registreringsfelter på Materialeplatformen til understøttelse af de nye krav så hurtigt som muligt, så producenterne kan komme i gang med deres evt. opdateringsarbejde så tidligt som muligt. Der laves en nyhed på forsiden af Materialeplatformen, når registreringssiden er opdateret.

Ensartning af tildelingskriterierne i 2017
I 2017 skal alle digitale læremidler leve op til samtlige tildelingskriterier uanset oprindeligt godkendelsestidspunkt.

Tildelingskriterierne for puljen er løbende blevet justeret. I 2014 blev indført et nyt krav om tilgængelighed for læse- og skriveteknologi samt et præciseret krav om interaktivitet i betydelig grad. De nye krav var dog kun gældende for nye digitale læremidler, dvs. læremidler, der blev registreret på Materialeplatformen fra 1. januar 2014. Dermed er der i dag en række læremidler, som ikke lever op til de krav, der blev indført i 2014. I 2017 vil tildelingskriterier derfor blive ensartet, så alle digitale læremidler skal leve op til samtlige tildelingskriterier for at blive godkendt, uanset oprindeligt godkendelsestidspunkt.

 

Puljen til indkøb af digitale læremidler 2016

Krav til de digitale læremidler i 2016

Tildelingskriterierne for 2016 er i vidt omfang en videreførelse af tildelingskriterierne for 2015, men med enkelte ændringer og præciseringer:

 • Fra 2016 justeres kravet om, at det digitale læremiddel skal opmærkes mod forenklede Fælles Mål (FFM) (krav nr. 1). Kravet indebærer, at det digitale læremiddel skal indeholde inspirationsmateriale til, hvordan det pågældende digitale læremiddel anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Inspirationsmaterialet skal tage udgangspunkt i de Forenklede Fælles Mål, som læremidlet er opmærket mod på Materialeplatformen, med henblik på at uddybe denne opmærkning.
 • I anbefalingen vedr. standarder (anbefaling nr. 2) er det tilføjet, at det kan forventes, at det i 2017 vil være et krav, at de digitale læremidler skal leve op til de standarder og autentifikationssystemer, der aftales i regi af brugerportalinitiativet primo 2016.

Det digitale læremiddel skal…

 1. Være opmærket mod de forenklede Fælles Mål på minimum kompetencemåls-niveau
 2. Være produceret til anvendelse i læringsøjemed i grundskolen
 3. Være online-baseret
 4. Være interaktivt i betydelig grad
  • med undtagelse af digitale læremidler, som i sig selv er læse- og skriveteknologi, eller hvis hovedintention er bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.
 5. Kunne indkøbes i kortere licens- og abonnementsperioder ned til en måned og maksimalt for tre år
 6. Være registreret på Materialeplatformen med minimum følgende oplysninger:
  • Hvilke platforme (enheder og styresystemer) det kan afvikles på
  • Hvilke webbrowsere, det kan afvikles i
  • Hvilket autentifikationssystem (f.eks. UNI-login) anvendes
  • Hvordan det må anvendes ift. rettigheder
 7. Tillade anvendelse af læse- og skriveteknologi

Endvidere skal skoler og kommuner deltage i undersøgelser af effekten af digitale læremidler.

Ensartning af tildelingskriterierne i 2017
I 2017 skal alle digitale læremidler leve op til samtlige tildelingskriterier uanset oprindeligt godkendelsestidspunkt.

Tildelingskriterierne for puljen er løbende blevet justeret. I 2014 blev indført et nyt krav om tilgængelighed for læse- og skriveteknologi samt et præciseret krav om interaktivitet i betydelig grad. De nye krav var dog kun gældende for nye digitale læremidler, dvs. læremidler, der blev registreret på Materialeplatformen fra 1. januar 2014. Dermed er der i dag en række læremidler, som ikke lever op til de krav, der blev indført i 2014. I 2017 vil tildelingskriterier derfor blive ensartet, så alle digitale læremidler skal leve op til samtlige tildelingskriterier for at blive godkendt, uanset oprindeligt godkendelsestidspunkt.

Hvad betyder 'Interaktivt i betydelig grad', 'Tilgængelighed for læse- og skriveteknologi' m.m.?

Interaktivt i betydelig grad

Interaktivitet er elevens mulighed for at interagere med et digitalt læremiddel. Den interaktive dimension skal understøtte elevens aktive læreproces og tilegnelse af faglig viden og færdigheder og kan beskrives i tre centrale interaktivitetsformer:

 • Dialogisk interaktivitet
 • Kontrollerende interaktivitet
 • Manipulerende interaktivitet

For at være registreret på Materialeplatformen som interaktivt, skal det digitale læremiddel have en eller flere af ovenstående interaktivitetsformer. Tilsvarende gælder det, at registrering på Materialeplatformen som værende interaktivt i betydelig grad, skal have en eller flere af ovenstående interaktivitetsformer i betydelig grad.

Tilgængelighed for læse- og skriveteknologi

På Materialeplatformen® er det muligt at registrere, om det digitale læremiddel tillader anvendelse af læse- og skriveteknologi. Det er et krav i tildelingskriterierne for puljen til digitale læremidler i 2015.

Online

'Online' er defineret ved, at læringsressourcen enten består af en URL (ressourcen kan afvikles via Internettet) eller af en fil, man kan downloade og afvikle lokalt.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg registrerer et læremiddel?

Vær særlig opmærksom på alle felter der er inden for de røde rammer herunder, hvis du mener, at læremidlet er tilskudsberettiget. Der skal tages stilling til alle spørgsmålene. Indholdet i disse felter vises på bogkortet på Materialeplatformen på fanebladet ”Yderligere oplysninger”.

Hvis det digitale læremiddel allerede er registreret på Materialeplatformen, skal der foretages en opdatering eller redigering af oplysninger i overensstemmelse med kravene i tildelingskriterierne for 2016.

Se felterne i pdf-version

Adgang til læremidler ifm. kontrol

Med henblik på hurtig sagsbehandling bedes alle producenter fremsende demonstrations- eller test-login (både elev- og lærer-adgang) til Styrelsen for It og Læring (e-mail: materialeplatform@stil.dk). Det fremsendte login skal kunne benyttes af flere personer.

Læremidler som kan tilgås via UNI-Login
Hvis I benytter UNI•Login som autentifikationssystem, bedes I knytte følgende tre BrugerID'er til jeres læremidler. Alle er tilknyttet klassen 8.A:

BrugerID (UNI•Login)

Navn

Institutions ID

elev0342

Elev Testensen

A00035

nikl3739

Niklas Elev Testensen

A00035

laer6071

Laerer Testensen

A00035

OBS! Benyttes samme UNI•Login til både lærer- og elevsider, bedes laer6071 anvendes!

Puljen til indkøb af digitale læremidler 2015

Læremidler der var tilskudsberettiget i 2014 skal, før de automatisk også er det i 2015, være opmærket mod de nye forenklede Fælles Mål.

Tildelingskriterierne for 2015 er i vidt omfang en videreførelse af tildelingskriterierne for 2014, men med enkelte ændringer og præciseringer:

 • Fra 2015 stilles et nyt krav om, at det digitale læremiddel er opmærket mod de nye, forenklede Fælles Mål (FFM) (krav nr. 1). Kravet om opmærkning skal bidrage til at tydeliggøre, hvilke Fælles Mål det digitale læremiddel understøtter. Kravet erstatter det tidligere krav om, at det digitale læremiddel skal være målrettet et eller flere navngivne fag.
 • I tildelingskriterierne for 2015 er rækken af anbefalinger til de digitale læremidler desuden justeret, så der fremadrettet er fire overordnede anbefalinger om henholdsvis platforme, standarder, fleksible forretningsmodeller og understøttelse af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Puljen til indkøb af digitale læremidler 2014

De digitale læremidler, der var tilskudsberettigede i 2013, vil fortsat være tilskudsberettigede i 2014. Der skal ikke foretages gen-registrering af disse digitale læremidler på Materialeplatformen for at læremidlerne beholder status som tilskudsberettigede.

Puljen udmøntes efter en række tildelingskriterier, der i vidt omfang er en videreførsel af tildelingskriterierne for 2013 med nogle få justeringer:

 • De digitale læremidler skal tillade anvendelse af læse- og skriveteknologi. Dette krav gælder for de digitale læremidler, der registreres på Materialeplatformen fra 1. januar 2014. Det bemærkes, at det blev udmeldt i forbindelse med udmøntningen af puljen for 2013, at dette ville være et krav fra 2014.
 • Kravet om interaktivitet præciseres gældende for de digitale læremidler, der registreres på Styrelsen for It og Lærings online-katalog Materialeplatformen® fra 1. januar 2014
 • Der indgår en anbefaling om, at det digitale læremiddel skal understøtte de nye, forenklede Fælles Mål, der træder i kraft ved skolestart 2014.

Puljen til indkøb af digitale læremidler 2012 og 2013

Puljen til indkøb af digitale læremidler startede tilbage i 2012. Herunder finder du tildelingskriterierne for 2012 og 2013.